2556

31 มีนาคม  2556
 
30 มิถุนายน  2556
 
30 กันยายน  2556
 
31 ธันวาคม  2556
 

2555

31 มีนาคม  2555
 
30 มิถุนายน  2555
 
30 กันยายน  2555
 
31 ธันวาคม  2555
 

2554

31 มีนาคม  2554
 
30 มิถุนายน  2554
 
30 กันยายน  2554
 
31 ธันวาคม  2554
 

2553

31 มีนาคม  2553
 
30 มิถุนายน  2553
 
30 กันยายน  2553
 
31 ธันวาคม  2553
 

2552

31 มีนาคม  2552
 
30 มิถุนายน  2552
 
30 กันยายน  2552
 
31 ธันวาคม  2552
 

2551

31 มีนาคม  2551
 
30 มิถุนายน  2551
 
30 กันยายน  2551
 
31 ธันวาคม  2551
 

2550

31 มีนาคม  2550
 
30 มิถุนายน  2550
 
30 กันยายน  2550
 
31 ธันวาคม  2550
 

2549

31 มีนาคม  2549
 
30 มิถุนายน  2549
 
30 กันยายน  2549
 
31 ธันวาคม  2549