TH EN
 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

   

รายปี :


การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563
การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
การเปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ในการกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (งบการเงินฉบับสอบทาน)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2563
แจ้งสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน