TH EN
 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

   

รายปี :


แจ้งเปลี่ยนแปลงการกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน สำหรับงบการเงินประจำปี 2562 เป็นต้นไป (แก้ไข)
การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข template)
การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2563
การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน สำหรับงบการเงินประจำปี 2562 เป็นต้นไป
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน การจ่ายเงินปันผลพิเศษ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
แจ้งการทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ TBANK เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น การขายหุ้นสามัญของ TBANK ให้แก่ TMB และการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMB
แจ้งราคาซื้อขายเบื้องต้นสำหรับการซื้อขายหุ้นในการปรับโครงสร้างธุรกิจ TBANK ราคาซื้อขายเบื้องต้นการขายหุ้น TBANK ซื้อหุ้นเพิ่มทุน TMB และราคาซื้อขายเบื้องต้นการซื้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ TBANK และกำหนดวันทำการซื้อขาย
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (งบการเงินฉบับสอบทาน)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (งบการเงินฉบับสอบทาน)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4/2562
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (งบการเงินก่อนสอบทาน)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (งบการเงินก่อนสอบทาน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)