TH EN
 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

   

รายปี :


รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (งบการเงินฉบับสอบทาน)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (งบการเงินฉบับสอบทาน)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (งบการเงินก่อนสอบทาน)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (งบการเงินก่อนสอบทาน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
การเปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
หุ้นเพิ่มทุนของ TCAP เริ่มซื้อขายวันที่ 4 มีนาคม 2562
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวคม 2561 (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)