ข้อมูลของบริษัทฯ

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คืออะไร

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจลงทุนและเป็นบริษัทแม่ (Holding Company) ของกลุ่มธนชาต ที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินที่หลากหลาย ประกอบด้วยธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน และธุรกิจการลงทุน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยถือหุ้นในธนาคารทหารไทยธนชาต ในสัดส่วนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ และบริษัทฯ ยังคงนโยบายการทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ไว้อย่างครอบคลุม ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต และราชธานีลิสซิ่ง ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลบริษัทฯเพิ่มเติมได้ที่ http://investor.thanachart.co.th

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วเท่าไหร่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนเรียกชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 11,651,297,030 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,165,116,547 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 13,156 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นเป็นหุ้นสามัญในอัตราที่เท่าไหร่ และเมื่อใด

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี

งบการเงิน และรายงานประจำปี

กำหนดการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ตามรอบบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างไร

  1. งบการเงินรายไตรมาส (ฉบับสอบทานโดยผู้สอบบัญชี) กำหนดส่งภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส
  2. งบการเงินงวดปีปัญชี (ฉบับตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) กำหนดส่งภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (รอบปีบัญชีคือมกราคมถึงธันวาคม)
  3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report มีกำหนดส่งภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

หากต้องการขอรายงานประจำปีของบริษัทฯ สามารถขอได้จากที่ใดบ้าง

  1. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยในรูปแบบ QR Code ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี หากท่านต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อมาที่ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 17 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ โทรศัพท์: +66 (0) 2613 6007, +66 (0) 2217 8000 ต่อ 3027 หรือทางอีเมล: tcap_ir@thanachart.co.th
  2. ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรูปแบบของ pdf file ที่ www.thanachart.co.th ภายใต้ “นักลงทุนสัมพันธ์” แล้วคลิกที่ Annual Reports ที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ (IR Features) หรือ คลิกที่นี่

ผู้ถือหุ้นจะสามารถดูงบการเงินของบริษัทฯ ได้อย่างไร

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thanachart.co.th ภายใต้ “นักลงทุนสัมพันธ์” แล้วคลิกที่ "รายงานทางการเงิน" ที่อยู่ด้านซ้ายของ webpage แล้วเลือกที่หัวข้อ "งบการเงิน" หรือ คลิกที่นี่ http://tcap-th.listedcompany.com/financials.html

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างไร

บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง

หลังจากประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายปันผลเมื่อใด

ตามกฏหมายการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก (บาท) 0.80 0.90 1.00 1.20 1.20
อัตราเงินปันผลพิเศษต่อหุ้นที่จ่ายระหว่างกาล (บาท) - - - 4.00 -
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายงวดครึ่งปีหลัง (บาท) 1.20 1.30 1.60 1.80 1.80
รวมเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายสำหรับปี (บาท) 2.00 2.20 2.60 7.00 3.00
การประชุมถือหุ้น

ควรเข้าร่วมประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือไม่ และจะทราบได้อย่างไรว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่

บริษัทฯ เห็นว่าการเข้าร่วมประชุมทั้งสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จักเป็นประโยชน์กับท่านผู้ถือหุ้น เพื่อจะได้รับทราบถึงการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ โดยละเอียด รวมถึงการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ โดยจะแจ้งกำหนดการประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ อีกทั้งท่านยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมใน www.thanachart.co.th ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องการรักษาสิทธิไว้จะต้องทำอย่างไร

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมหรือบุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อ โดยระบุชื่อลงในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ศูนย์ข้อมูล

ติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทางใดบ้าง

อีเมล์: tcap_ir@thanachart.co.th
ที่อยู่: ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 17
สำนักเลขานุการองค์กร
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: +66 (0) 2613 6007 แฟกซ์: +66 (0) 2217 8312

หากต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือการให้บริการของกลุ่มธนชาต

ราชธานีลิสซิ่ง โทร +66 (0) 2431 9000 หรือ เข้า website

ธนชาตประกันภัย โทร +66 (0) 2431 9000 หรือ เข้า website

หลักทรัพย์ธนชาต โทร +66 (0) 2431 9000 หรือ เข้า website

เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต โทร +66 (0) 2431 9000 หรือ เข้า website