เอกสาร ดาวน์โหลด
คำชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นในสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นในสถาบันการเงิน-บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน