บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
คุณภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ
 66 2680 1274
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
คุณคามิน เจตน์จรุงวงศ์
 66 2680 5000 ต่อ 5094
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด
คุณสุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม
 66 2618 1341
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
คุณณัฐพล คำนวนผล
66 2788 3611
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
คุณกฤตภาส สิริภัสสร
66 2788 3611
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณธนินี สถิรเรืองชัย
66 2657 7837
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณสุนันทา วสะภิญโญกุล
 66 2646 9680
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
คุณชาลี กือเย็น
66 2658 8888 ต่อ 8851
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณกรกช เสวตร์ครุตมัต
 66 2696 0049
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
คุณรัฐศักดิ์ พิริยะอนนท์
66 2659 7000 ต่อ 5016
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศรัณรัตน์ พันธโชติรัตน์
 66 2648 1129
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณศิริพร ไกรรส
 66 2352 5156
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณวิไลลักษณ์ ภัทรวนากุล
 66 2694 7753
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณเจษฎา เตชะหัสดิน
 66 2658 6300 ต่อ 1395
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
คุณธีระพงษ์ วชิรพงศ์
 66 2305 9207
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณอดิสรณ์ มุ่งพาลชล
 66 2635 1700 ต่อ 497
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
คุณกิตติมา สัตยพันธ์
 66 2949 1003
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
คุณธนวัฒน์ รื่นบันเทิง
 66 2633 6463
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
คุณธนภัทร ฉัตรเสถียร
 66 2801 9348
บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณธนเดช รังษีธนานนท์
66 2659 8439
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณตฤณ สิทธิสวัสดิ์
66 2009 8068