2556

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel II – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel II – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
 

2555

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel II – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel II – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
 

2554

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel II – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel II – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
 

2553

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel II – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553