2562

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 

2561

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
 

2560

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
 

2559

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 

2558

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
 

2557

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III – Pillar III
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557