TH EN
 

เกณฑ์การถือหุ้นตามธปท.

   
เอกสาร ดาวน์โหลด
คำชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นในสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นในสถาบันการเงิน-บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน