TH EN
 

ขอรายงานประจำปี

   

ขอรายงานประจำปี

ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายงานประจำปี (รูปแบบแผ่น CD) พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง หรือติดต่อ สำนักเลขานุการองค์กร โทรศัพท์ 0-2217-8000 ต่อ 3008-3012

 

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้