TH EN
 

ถามตอบ

   
ข้อมูลของบริษัทฯ

ธุรกิจหลักของกลุ่มธนชาตคืออะไร

กลุ่มธนชาตนำเสนอการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร เช่น ธนาคารพาณิชย์ (บมจ.ธนาคารธนชาต) ธุรกิจหลักทรัพย์ (บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต) ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.ธนชาต) ธุรกิจประกัน (ธนชาตประกันชีวิต และ ธนชาตประกันภัย) แก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ โดยบริษัททุนธนชาตที่เป็นบริษัทแม่ถือหุ้นธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ 50.96 ในขณะที่ สโกเทียแบงก์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และธนาคารธนชาตถือหุ้นทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในบริษัทในกลุ่มที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน โดยธนาคารธนชาตยังคงเป็นผู้นำด้านธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลบริษัทฯเพิ่มเติมได้ที่ http://investor.thanachart.co.th

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วเท่าไหร่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนเรียกชำระแล้วทั้งสิ้นเป็นเงิน 12,778,297,030 บาท โดยแบ่ง ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,277,816,397 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 13,306 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นเป็นหุ้นสามัญในอัตราที่เท่าไหร่ และเมื่อใด

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี

งบการเงิน และรายงานประจำปี

กำหนดการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ตามรอบบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างไร

  • งบการเงินรายไตรมาส (ฉบับสอบทานโดยผู้สอบบัญชี) กำหนดส่งภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส
  • งบการเงินงวด 6 เดือน และงบการงวดปีปัญชี (ฉบับตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) กำหนดส่งภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดของงวด 6 เดือนและรอบปีบัญชี (รอบปีบัญชีคือมกราคมถึงธันวาคม)
  • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) กำหนดส่งภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
  • รายงานประจำปี (56-2) กำหนดส่งภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยส่งพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

หากต้องการขอรายงานประจำปีของบริษัททุนธนชาต สามารถขอได้จากที่ใดบ้าง

  • ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับรายงานประจำปีของบริษัททุนธนชาตและ/หรือธนาคารธนชาต ในรูปแบบ CD-ROM หรือเล่ม ซึ่งจะส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี หากต้องการเล่มรายงานประจำปี สามารถติดต่อมาที่ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ชั้น 17 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ โทรศัพท์: 0 2613 6107, 0 2217 8444 Ext. 3027 หรือทางอีเมล์: tcap_ir@thanachart.co.th
  • ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีของบริษัททุนธนชาตในรูปแบบของ pdf file ที่ www.thanachart.co.th ภายใต้ “นักลงทุนสัมพันธ์” แล้วคลิกที่ Annual Reports ที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ (IR Features) หรือ คลิกที่นี่และสำหรับรายงานประจำปีของธนาคารธนชาตในรูปแบบ PDF File คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่

ผู้ถือหุ้นจะสามารถดูงบการเงินของบริษัททุนธนชาต และธนาคารธนชาตได้อย่างไร

  • บริษัททุนธนชาต: ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thanachart.co.th ภายใต้ “นักลงทุนสัมพันธ์” แล้วคลิกที่ "รายงานทางการเงิน" ที่อยู่ด้านซ้ายของ webpage แล้วเลือกที่หัวข้อ "งบการเงิน" หรือ คลิกที่นี่
  • ธนาคารธนชาต: ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thanachart.co.th ภายใต้ “นักลงทุนสัมพันธ์” แล้วคลิกที่ Thanachart Bank งบการเงิน ที่อยู่ด้านซ้ายล่างของ webpage หรือ คลิกที่นี่

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างไร

บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยที่ผ่านมาบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง

หลังจากประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายปันผลเมื่อใด

ตามกฏหมายการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก (บาท) 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายงวดครึ่งปีหลัง (บาท) 0.70 0.70 0.90 1.00 1.00
รวมเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายสำหรับปี (บาท) 1.20 1.20 1.40 1.60 1.60
การประชุมถือหุ้น

ควรเข้าร่วมประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือไม่ และจะทราบได้อย่างไรว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่

บริษัทฯ เห็นว่าการเข้าร่วมประชุมทั้งสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จักเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง เพื่อท่านเองจะได้รับทราบถึงการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯโดยละเอียด รวมถึงการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ โดยจะแจ้งกำหนดการประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ อีกทั้งท่านยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมใน www.thanachart.co.th ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องการรักษาสิทธิไว้จะต้องทำอย่างไร

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมหรือบุคคลที่บริษัทเสนอชื่อ โดยระบุชื่อลงในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ศูนย์ข้อมูล

ติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทางใดบ้าง

อีเมล์: tcap_ir@thanachart.co.th
ที่อยู่: ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 17
สำนักเลขานุการองค์กร
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0 2613 6107 โทรสาร: 0 2217 8312