เอกสาร ดาวน์โหลด
ธช.สลอ. 028/2564 การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2564
ธช.สลอ. 016/2564 การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2564
หนังสือขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ